logo - Biuletyn Informacji Publicznej
Formularz wyszukiwania

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest:

 

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb zastosowań praktycznych;
 • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19 Z) w zakresie przemysłowej syntezy chemicznej, w szczególności: technologii organicznej, analizy chemicznej, inżynierii chemicznej, ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11. Z).

 

2.  Do zakresu działania Instytutu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,    przystosowanie do zastosowań praktycznych oraz wdrożenie wyników tych badań i prac.

 

Zakres ten obejmuje:

 • opracowywanie koncepcji nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • opracowywanie innowacyjnych technologii i dokumentacji technicznej do ich przemysłowego zastosowania;
 • nadzór autorski przy wdrażaniu technologii będących w przedmiocie działania Instytutu;
 • doskonalenie metod badań naukowych w tym badań analitycznych i prac rozwojowych;
 • współpracę z jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami w kraju i za granicą;
 • rozwijanie posiadanych i podejmowanie nowych specjalizacji;


 3. W ramach prowadzonej działalności podstawowej Instytut realizuje następujące prace:

 

 • upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wykonuje badania i analizy w tym badania fizykochemiczne produktów i mieszanin chemicznych oraz opracowuje opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
 • opracowuje oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki;
 • prowadzi analizy stanu techniki oraz wytycza kierunki rozwoju w obszarze działalności Instytutu;
 •  prowadzi działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną;
 • opracowuje wytyczne, zalecenia, instrukcje, procedury, wymagania i karty charakterystyki substancji chemicznych;
 • prowadzi i rozwija bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu;
 • prowadzi działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw;
 • wykonuje prace inżynieryjne oraz dokumentację techniczną potrzebną do komercjalizacji wyników badań, m.in. oferty techniczne pakiety i projekty procesowe;
 • w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi wytwarza materiały i inne wyroby oraz prowadzi walidację metod badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury.


4.  Instytut organizuje konferencje i seminaria oraz prowadzi szkolenia i kursy dokształcające.

5.  Instytut prowadzi działalność inną niż wymieniona w ust. 2-4, która obejmuje między innymi:

 

 • prowadzenie badań i analiz technicznych (PKD 71.20.B);
 • badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);
 • opracowywanie opinii i ekspertyz nie mających charakteru badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 74.90.Z);
 • prowadzenie badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów (PKD 71.20.B);
 • wydawanie opinii oraz ocenę warunków organizacyjno-technicznych (PKD 74.90.Z);
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
 • produkcję oraz sprzedaż urządzeń i wyrobów z branży chemicznej (z grupy: PKD 20.1; PKD 20.2; PKD 20.3; PKD 20.4; PKD 20.5; PKD 22.1; PKD 22.2 );
 • sprzedaż produktów wytworzonych na podstawie technologii opracowanych przez Instytut (PKD 46.75.Z), (PKD 46.76.Z).

 

6.  Działalność, o której mowa w ust. 5, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym z działalności określonej w ust. 2 - 4.

 _____________________________________________________________________________________

Data dodania: 2011-03-22 10:54:20
Autor: Małgorzata Wojkowska
Rejestr zmian:
Czas Autor Opis
2016-02-09 11:50:11Małgorzata Wojkowskaaktualizacja zgodnie z nowym statutem