logo - Biuletyn Informacji Publicznej
Formularz wyszukiwania

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

1. Organami Instytutu są:

 

 • Dyrektor

dr Andrzej Krueger

 

 • Rada Naukowa (RN)

 

 1. dr hab. inż. Anna Chrobok, prof. w Pol. Śl., Politechnika Śląska
 2. mgr Paweł Głogowski, GA Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
 3. mgr inż. Lech Schimmelpfennig, GA Zakłady Azotowe Puławy S.A.
 4. mgr inż. Andrzej Skwarek, GA Zakłady Azotowe Puławy S.A.
 5. mgr Wiesław Skwarko
 6. mgr Dominik Tomczyk, POLWAX S.A.
 7. prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski, Politechnika Wrocławska
 8. prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak, Politechnika Śląska
 9. dr hab. inż. Jolanta Iłowska, prof. ICSO
 10. dr Lech Iwański
 11. mgr Damian Kiełkiewicz
 12. dr Stanisław Kudła, prof. ICSO
 13. mgr inż. Marcin Muszyński
 14. dr hab. inż. Janusz Nowicki, prof. ICSO
 15. dr Anna Pietruszka
 16. dr Anna Wojtala

 

2. Dyrektor kieruje Instytutem jednoosobowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:


- reprezentuje Instytut,
- ustala plany działalności Instytutu, w tym roczny plan rzeczowo - finansowy,
- ustala i realizuje politykę kadrowo - płacową,

- odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu
- odpowiada za całość gospodarki finansowej,
- zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych,

- podejmuje decyzje dotyczące zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu oraz inne decyzje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Instytutu,
- odpowiada za realizację zadań na rzecz obronności kraju,
- odpowiada za zapewnienie należytego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za zabezpieczenie przeciwpożarowe w Instytucie,
- zapewnia i nadzoruje przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym wewnętrznych aktów normatywnych,
- zapewnia i nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, o ochronie informacji niejawnych i o zakazie działalności konkurencyjnej,
- nadzoruje utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
- współdziała z organizacjami związkowymi w sprawach należących do właściwości tych organizacji.

 

3. Rada Naukowa (RN) jest organem stanowiącym, inicjującym, doradczym i opiniującym w Instytucie. Zadania i kompetencje RN są określone w przepisach cytowanej ustawy o instytutach badawczych. RN działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

 _____________________________________________________________________________________

Data dodania: 2013-04-04 13:46
Autor: Małgorzata Wojkowska
Rejestr zmian:
Czas Autor Opis
2016-06-02 12:06Małgorzata Wojkowskaaktualizacja funkcji dyrektora
2015-09-15 16:17:32Joanna WilkZmiana składu RN
2016-11-08 11:07:27Małgorzata WojkowskaAktualizacja - RN
2017-09-12 11:46:24Małgorzata WojkowskaAktualizacja - RN