logo - Biuletyn Informacji Publicznej
Formularz wyszukiwania

Organizacja

Nadzór nad Instytutem sprawuje Prezes Centrum ŁUKASIEWICZ.

Organami Instytutu są Dyrektor i Rada Naukowa.

Uprawnienia i obowiązki wymienionych organów regulują przepisy ustawy.

W Instytucie działa Kolegium Kierownicze stanowiące organ opiniodawczo - doradczy Dyrektora.

 

Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan rzeczowo - finansowy ustalany przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Naukową. Sprawozdanie finansowe Instytutu zatwierdza Prezes Centrum ŁUKASIEWICZ. Instytut reprezentuje Dyrektor dr Andrzej Krueger. Strukturę organizacyjną Instytutu, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

 

Obowiązujący w Instytucie Regulamin Organizacyjny wprowadzony został Zarządzeniem Dyrektora nr 3/17 z dnia 8 lutego 2017 r. i określa: system zarządzania Instytutem, strukturę organizacyjną Instytutu, zadania komórek organizacyjnych Instytutu oraz samodzielnych stanowisk/funkcji kierowniczych wyodrębnionych w schemacie organizacyjnym, przedmiotowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników, system przekazywania stanowisk oraz system wydawania wewnętrznych aktów normatywnych. Ustanawia podstawy ładu organizacyjnego umożliwiającego sprawne współdziałanie załogi Instytutu w obrębie struktury organizacyjnej w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania i realizacji zadań Instytutu.

 _____________________________________________________________________________________

Data dodania: 2011-03-12 12:30:17
Autor: Małgorzata Wojkowska
Rejestr zmian:
Czas Autor Opis
2016-10-19 11:01:00Adriana MuszyńskaAktualizacja Regulaminu Organizacyjnego
2011-03-22 12:30:17Małgorzata WojkowskaWprowadzenie aneksu do Regulaminu Organizacyjnego
2017-01-25 12:16:38Małgorzata Wojkowska aktualizacja
2018-09-13 14:10:57Małgorzata Wojkowskaaktualizacja
2019-05-15 14:00:39Małgorzata WojkowskaZmiany organizacyjne - Sieć Badawcza Łukasiewicz